Carl and Damian finally react to Alison’s behavior this season.

[ "Speak Freely" ]